Polityka prywatności

| POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1. Kto jest Administratorem ?

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Corpig Alicja Meteńko z siedzibą w Białymstoku przy ul. K. Ciołkowskiego 157A, 15-545, NIP: 5421940909, jest administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez w Sklepie CORPIG.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

a) poczty elektronicznej: bok@corpig.pl ;
b) poczty tradycyjnej: ul. Ciołkowskiego 157A, 15-545 Białystok ;
c) telefonu: +48 506 065 096 .

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona. CORPIG przetwarza dane osobowe w celu:

a) Planowania, prowadzenia, zarządzania oraz realizacji sprzedaży za pośrednictwem naszego sklepu internetowego CORPIG https://www.corpig.pl w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji napraw gwarancyjnych i prowadzenia działań posprzedażnych – art. 6 ust 1 lit b RODO
b) Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych; – art. 6 ust 1 lit f RODO
c) Analityki– art. 6 ust 1 lit a  RODO
d) Wysyłki newslettera i ofert - które są podobne lub związane z tymi  wcześniej już zakupionymi lub używanymi w ramach tej relacji biznesowej; – art. 6 ust 1 lit a  RODO
e) Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania  zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń. – art. 6 ust 1 lit f RODO
f) Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak, jak wymaga tego prawo. – art. 6 ust 1 lit c RODO
g) W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę – art. 6 ust 1 lit a RODO, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów:
Komunikowania się z Państwem przez kanały, które Państwo zatwierdzili w celu otrzymywania informacji handlowych, W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. emalii oraz rozmów telefonicznych) będziemy tylko tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, udostępniać Państwu takie informacje po uprzedniej akceptacji oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z marketingiem.
Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. 

3.    Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
a) Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
b) Dane płatnicze, takie jak konieczne do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery rachunków bankowych, oraz inne informacje związane z fakturowaniem;
c) Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach umowy lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa takie jak złożone zamówienia, dokonane zapłaty, wnioski oraz projekty; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami możemy przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
d) Pozostałe Dane Osobowe Okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą do Państwa o udzielenie nam informacji na temat Państwa daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania Państwu wiadomości z życzeniami w ważnych dla Państwa dniach. Państwa zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.

4. Jak zbieramy i zabezpieczamy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa poprzez  wypełnianie przez Państwo aktywnych formularzy w Sklepie CORPIG. 
Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, firewall i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

5. Komu będziemy udostępniać państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:
a) Usługobiorcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu zgodnie z naszymi instrukcjami. Corpig zachowuje kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialna za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługobiorców.
b) Przewoźnikom i podmiotom realizującym przesyłki na nasze zlecenie
c) Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
d) W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę.
Aktualnie są to przede wszystkim:  firmy kurierskie – DPD, DHL, InPost, operator systemów płatniczych - Przelewy24,Pay Po, BLIK, producenci - w przypadku dużych zamówień, wysyłający towar do klienta bezpośrednio od siebie albo jeżeli obsługują Państwa reklamację, firmom dostarczającym aplikacje marketingowe, firma dostarczająca usługi IT w tym hosting serwerów, poczty email i obsługę Sklepu online.
Dane nie są udostępniane poza EOG.

6. Czy wymagane jest podanie danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia, wysyłki Newslettera lub świadczenia usług nieodpłatnych. 

Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach CORPIG nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwrócili.

7. Jak długo przetwarzamy dane?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W obowiązujących w CORPIG  politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy CORPIG  przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy CORPIG   przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy CORPIG   przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy i jest to maksymalnie 6 lat;
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 6 lat.

8. Prawa podmiotów danych:

1. W przypadku dochodzenia państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane podane w pkt 1 polityki. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.

2. Każdy podmiot, którego dane administrator przetwarza ma prawo:
a)  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, 
b)  żądania sprostowania,
c)  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
f)  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
g)  prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
h)  cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu, mogą się państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na państwa miejsce zamieszkania. Mogą się państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą państwo poniżej: urząd ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2 00 193 warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

9. Pliki cookies i inne technologie śledzące:

Sklep CORPIG, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.

Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com) albo TUTAJ 

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości Twojego koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych: raporty demograficzne i zainteresowań, remarketing, funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:
przedział wieku, w którym się znajdujesz, twoja płeć, twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Google Ads. Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/ .

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

10. Zmiany polityki prywatności:

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji polityki użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji lub poprzez wysłanie użytkownikowi wiadomości e‑mail. W niektórych przypadkach użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji polityki, zaś fakt korzystania z usług sklepu internetowego będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji polityki.

Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w sklepie internetowym po wejściu w życie nowszej wersji polityki, może zaprzestać korzystania z usług sklepu internetowego.

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta