Regulamin sklepu

| REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CORPIG

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez P. W. Corpig (dalej zwany „CORPIG”),  za pośrednictwem Sklepu CORPIG na stronie www.corpig.pl (zwanego dalej: „Sklepem CORPIG”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez CORPIG usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe: e-mail.: bok@corpig.pl , telefon: +48 506 065 096, adres korespondencyjny: ul. Ciołkowskiego 157A, 15-545 Białystok

 

§ 1 Definicje

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów wyszczególniony w zakładce METODY DOSTAWY na dzień publikacji niniejszego Regulaminu są to:

- firma kurierska DPD/DHL

- InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat),

- transport własny CORPIG

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie CORPIG, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie CORPIG.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie CORPIG. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Platforma b2b CORPIG – Sklep CORPIG w domenie corpig.pl przeznaczony do korzystania z partnerów b2b CORPIG.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu CORPIG.

Sprzedawca - oznacza P. W. Corpig, adres: ul. Ciołkowskiego 157A, 15-545 Białystok, REGON 052025755, NIP 5421940909, będącą jednocześnie właścicielem//operatorem i administratorem Sklepu CORPIG.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep CORPIG, działające w domenie www.corpig.pl

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony  Internetowej Sklepu CORPIG, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu CORPIG to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub inne z obsługą CSS3 i HTML5 i z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe. Kolory wyświetlanych produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, co jest podyktowane ustawieniami Państwa monitora czy karty graficznej.

Wszelkie prawa do Sklepu CORPIG, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony  Internetowej Sklepu CORPIG, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Wszelkie zdjęcia zamieszczone na stronach serwisu są zdjęciami poglądowymi i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu przedmiotu (np. w przypadku zmian wyglądu dokonanych przez producenta). W razie wątpliwości prosimy o kontakt: pawel.komar@corpig.pl

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu CORPIG, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta – i opisane są w Polityce Prywatności. 

W celu złożenia zamówienia w Sklepie CORPIG za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu CORPIG lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie CORPIG przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu CORPIG, Strony Internetowej Sklepu CORPIG lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w  sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Klient zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła przypisanego do Konta Klienta.

Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu CORPIG w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.


§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie CORPIG i wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji:

a)  w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - Regulaminu Sklepu CORPIG oraz Polityki Prywatności.

b) w przypadku Przedsiębiorcy - Regulaminu Sklepu CORPIG, Ogólnych warunków sprzedaży i Rabatowania oraz Polityki Prywatności.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych w Polityce Prywatności. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kliknięcie linku do wypisu z bazy marketingowej umieszczonego w stopce każdego email kierowanego od Sprzedawcy.

6. Klient będący przedsiębiorcą zakładający w platformie b2b CORPIG oświadcza, że osoba zakładająca Konto jest osobą reprezentującą Klienta i umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta. 

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z chwilą kliknięcia w link potwierdzający zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, z wyjątkiem Loginu.

§ 4 Zamówienia składane przez telefon

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie CORPIG za pośrednictwem telefonu pod numerem +48 506 065 096 w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG. 

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży a także wskazaną i uzgodnioną metodę płatności.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą dokonania zapłaty za Towar przez Klienta lub z chwilą wystawienia faktury VAT z terminem płatności w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami [pod warunkiem uzgodnienia przez Przedsiębiorcę z CORPIG formy płatności przelewowej z terminem].

§ 5 Zamówienia składane przez Sklep Corpig

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie CORPIG za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu CORPIG lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu CORPIG, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

5. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

§ 6 Zamówienia składane poprzez email

1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG oraz swoje dane teleadresowe.

2. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy Sprzedaży na odległość pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

5. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

§ 7 Sposoby dostarczania Towarów

1. Sposoby dostawy Towarów przez Sprzedawcę, w tym terminy i koszty obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, określone są w Koszyku lub Formularzu Zamówienia oraz w zakładce Metody Dostawy. W przypadku gdy dostawy Towarów realizowane są przy pomocy podmiotów trzecich, Sprzedawca od chwili wydania Towaru takiemu podmiotowi nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta będącego Przedsiębiorcą za dochowanie przez niego terminu dostawy.

2. Sprzedawca realizuje co do zasady Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy dostawa Towaru/ów ma nastąpić poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Klient przed zawarciem Umowy sprzedaży powinien skontaktować się z CORPIG pod numerem telefonu +48 784 974 023 dokonać zapłaty w określonym terminie Ceny oraz innych kosztów za dostarczenie Towarów. W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą Ceny oraz ww. kosztów. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar/y poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w sposób oraz w terminie wskazanym na Karcie, w Koszyku lub Formularzu.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG informację o przybliżonej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin przybliżonej Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG liczony jest w Dniach roboczych od dnia dokonania płatności z zastrzeżeniem ustępu poniżej.

5. Termin przybliżonej Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru PACZKOMATU [In Post Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie] jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru po przedpłacie. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

10. Sprzedawca, przesyła wyłącznie na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu CORPIG przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 8 Ceny i Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (chyba, że dana cena jest opisana jako netto) - zawierają podatek VAT, inne podatki, cła i inne dodatkowe opłaty, a nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

c) kartą bądź szybkim przelewem za pośrednictwem BLIK albo PayPo albo Przelewy24 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy), w tym również przelewów odroczonych poprzez Przelewy24.

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie nie dłuższym niż 7 dni na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Reklamacje

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta:

a) będącego Przedsiębiorcą i niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Towar ma wadę (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą kodeks cywilny w przypadku, gdy towar nie jest objęty gwarancją producenta Towaru lub dystrybutora lub rękojmią udzieloną przez te podmioty, których udzielenie wyłącza Rękojmię Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy.

b) będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta (W przypadku braku zgodności towaru z umową).

2. Sprzedający odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

3. Towar jest zgodny z umową w rozumieniu ust 2, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: 

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.

4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: 

c) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

d) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

e) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

f) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

g) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, chyba że:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

6. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Klientowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie CORPIG, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsument wynikających z ustawy o prawach konsumenta.

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Przy czym Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

10. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ustępami powyżej;

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ustępami powyżej;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej; 

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

12.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

13.W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

14.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@corpig.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

15. Zapisy niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają uprawnień Konsumentów wynikających z przepisów w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.

16. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta odnoszą się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 10 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. Reklamacje Klienta na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub do właściwego gwaranta za pośrednictwem Sprzedawcy. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.

3. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności Towaru z umową.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować CORPIG: 

Dane kontaktowe:

a) E-mail.: pawel.komar@corpig.pl

b) Telefon: +48 784 974 023

c) Adres korespondencyjny: Ciołkowskiego 157A, 15-545 Białystok

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient powinien odesłać lub przekazać Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 12 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Konfiguratory - Znajdziesz tutaj konfiguratory renomowanych marek: Hager, Simon-Kontakt, Cellpack i Legrand oraz kalkulator paneli fotowoltaicznych firmy Baks. Aby skorzystać z tych przydatnych narzędzi, wystarczy kliknąć w linki dostępne tutaj https://www.corpig.pl/konfiguratory.html.
b) Formularz kontaktowy;

c) Newsletter;

d) Prowadzenie Konta Klienta;

e) Zamieszczanie opinii;

f) Zgłaszanie nielegalnych treści.

2. Usługi wskazane w §12 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

5. Klient może dodatkowo w różnych miejscach na stronie sklepu zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter ’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu CORPIG, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

11. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. 

12. Klient może dodać Opinię po dokonaniu zakupu Produktu, w odpowiedzi na wysłaną na e-mail Klienta prośbę Sprzedawcy, o wyrażenie opinii o Produkcie, za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym. Do dodania Opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta Rejestracja i/lub zalogowanie.

13. Klient nie może zamieścić w treści Opinii odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków) lub fragmentów kodu źródłowego.

14. Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest wyłącznie imieniem, opcjonalnie Klient może zamieścić informację o wieku.

15. Opinia nie może zawierać:

a) linków, adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych;

b) treści powszechnie używanych za obraźliwe w tym wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

c) treści o charakterze komercyjnym lub reklamowym;

d) danych osobowych w tym innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail;

e) treści nieprawdziwych, pomówień, stanowiących o naruszeniu dóbr osobistych, podważających dobre imię, renomę Sprzedawcy, Opinia nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji lub narusza dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne;

f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność Sprzedawcy.

g) dotyczą Konta, Zamówienia albo spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu – sprawy te powinny być zgłaszane   na adres e-mail.: pawel.komar@corpig.pl

16. Sprzedawca może publikować w Sklepie Internetowym wybrane Opinie, z zastrzeżeniem archiwizacji lub usuwania najstarszych lub wybranych Opinii w przypadkach zmiany układu strony internetowej, opisu Produktów, zmiany Produktu i innych, które będą świadczyły o nieaktualności Opinii w stosunku do prezentowanego Produktu.

17. Opinia może zostać opublikowana w serwisie internetowym Sprzedawcy oraz przy prezentacji Produktu na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także w komunikacji marketingowej związanej z Produktem, którego dotyczy Opinia lub dotyczącej promocji Sprzedawcy.

18. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu Sprzedawca upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia: stanowi kolejną opinię odnoszącą się do Produktu, odnosi się do innego Produktu, niż zakupiony przez Klienta, jest skopiowaną opinią innego użytkownika, narusza prawa autorskie.

19. Przed publikacją Opinii, Sprzedawca może weryfikuje czy nie narusza ona postanowienia wskazanych powyżej, a także pod kątem interpunkcji, błędów ortograficznych. Jeżeli Sprzedawca dostrzeże potrzebę usunięcia z opinii błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub części naruszającej postanowienia, poinformuje o tym Klienta wysyłając mu proponowaną treść Opinii po usunięciu tych uchybień, do opublikowania. Klient może nie zgodzić się z publikacją proponowanej Opinii po zmianie.

20. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu CORPIG lub zażądaniu przez Klienta jej usunięcia.

21. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu CORPIG lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. 

22. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

23. Każdy może zgłosić nielegalne treści w Sklepie poprzez poinformowanie CORPIG poprzez formularz kontaktowy albo na

Dane kontaktowe:

a) E-mail.: dorota.metenko@corpig.pl

b) Telefon: +48 510 899 748

c) Adres korespondencyjny: Ciołkowskiego 157 A, 15-545 Białystok

24. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, CORPIG bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. CORPIG powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

25. Skutkami obsługi zgłoszenia nielegalnych treści mogą być:

a) usunięcie zgłoszonej treści,

b) uniemożliwienie dostępu do zgłoszonej treści,

c) depozycjonowanie zgłoszonej treści,

d) inne ograniczenie widoczności zgłoszonej treści,

e) demonetyzacja zgłoszonej treści,

f) uniemożliwienie użytkownikowi dalszego korzystania z usługi.

26. O decyzji CORPIG zgłaszający i naruszyciel zostaną powiadomieni na posiadane przez CORPIG elektroniczne dane kontaktowe, chyba, że CORPIG ich nie posiada. Informacja powinna zawierać uzasadnienie decyzji. Uzasadnienie musi zawierać co najmniej następujące informacje:

a) wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności informacji lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich informacji albo nakłada inne środki, o których mowa w ust. 25, w odniesieniu do informacji, oraz w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

b) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z prawem czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;

c) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;

d) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści;

e) jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług dostawcy usługi hostingu, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;

f) jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest firma CORPIG – Sprzedawca.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celu świadczenia Usługi Elektronicznej - Newsletter i Usług Nieodpłatnych a także w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 6 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia, wysyłki Newslettera lub świadczenia usług nieodpłatnych. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

8. Dane osobowe mogą być profilowane, aby dopasować rabat / reklamę lub ofertę do preferencji Klienta w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

9. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

a) firmy kurierskie – DPD, DHL, In Post,

b) operator systemów płatniczych - Przelewy24, PayPo, BLIK

c) producenci - w przypadku dużych zamówień, wysyłający towar do klienta bezpośrednio od siebie albo jeżeli obsługują Państwa reklamację,

d) firmom dostarczającym aplikacje marketingowe

e) firma dostarczająca usługi IT w tym hosting serwerów, poczty email i obsługę Sklepu online.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

5. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: pawe.komar@corpig.pl

§ 14 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klientem nie będącym konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. W wypadku Klienta nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klientem nie będącym konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta korzyści i ciężary związane z Towaru oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Towaru do Klienta nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta za pośrednictwem przewoźnika Klient taki obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie Kl nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą i do granic wskazanych w paragraf 14.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu CORPIG.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta - Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient - Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klienta Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu14 CORPIG. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

8. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2024 r.

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta